30 minutes agoStockton, CA+11 milesDogs for Adoption
Adopt a Tan/Yellow/Fawn - with Black Belgian Malinois / German Shepherd Dog / Mixed dog in STOCKTON, CA (24084513)
15-Dec-2018Stockton, CA+11 milesDogs for Adoption
Adopt a Black German Shepherd Dog / Mixed dog in STOCKTON, CA (24058546) spayed/neutered
14-Dec-2018Stockton, CA+11 milesDogs for Adoption
Adopt Crystal a Black - with Brown, Red, Golden, Orange or Chestnut Shepherd (Unknown Type) / Mixed dog in Stockton, CA (14962155) shots current, spayed/neutered
14-Dec-2018Stockton, CA+11 milesDogs for Adoption
Adopt Thor a Black - with Brown, Red, Golden, Orange or Chestnut German Shepherd Dog / Nice Dane / Mixed dog in Stockton, CA (24042306) good with cats, good with dogs, good with children, housetrained, shots current, spayed/neutered
12-Dec-2018Stockton, CA+11 milesDogs for Adoption
Adopt FINNA a Black - with Tan, Yellow or Fawn German Shepherd Dog / Mixed dog in STOCKTON, CA (23979870)
Adopt OPAL a Tan/Yellow/Fawn - with Black German Shepherd Dog / Mixed dog in Lodi, CA (24029341)
12-Dec-2018Stockton, CA+11 milesDogs for Adoption
Adopt EDWARD a Black Chow Chow / German Shepherd Dog / Mixed dog in STOCKTON, CA (24023949)
12-Dec-2018Stockton, CA+11 milesDogs for Adoption
Adopt LOLA a Black - with Tan, Yellow or Fawn German Shepherd Dog / Mixed dog in STOCKTON, CA (24023268)